نماینده شیرازجناب اقای علی زاده -۰۹۱۷۳۰۳۳۳۸۷
نماینده اصفهان جناب آقای آقادادی -۰۹۱۳۱۰۵۶۹۶۵
نمایندگی یزد جناب آقای قندی – ۰۹۳۰۹۵۵۰۰۵۷
اینستاگرام : https://instagram.com/lash_sale_yazd
نمایندگی البرز جناب آقای نیکجو -۰۹۱۲۸۵۹۸۱۸۵
اینستاگرام : https://instagram.com/lash_land_beauty
نماینده قم جناب آقای جعفری -۰۹۱۲۲۵۲۵۰۸۰
نماینده کرمانشاه جناب آقای معافی –  ۰۹۱۹۸۱۹۸۹۱۱

اینستاگرام : https://www.instagram.com/orkid_lash

نماینده تهران آقای جوکار – ۰۹۱۲۲۳۳۱۵۳۳
اینستاگرام : https://instagram.com/jokarshop
نماینده تهران سرکارخانم امیرخیزی – ۰۹۱۲۷۱۳۴۶۵۰

اینستاگرام : https://instagram.com/jaklin.cosmetic.accessories

نماینده گیلان جناب آقای خلخالی – ۰۹۱۲۷۸۷۶۵۰۸

اینستاگرام : https://www.instagram.com/c.mary_shop/

نماینده بندرعباس جناب آقای جوشن – ۰۹۱۷۳۶۶۷۵۸۵
اینستاگرام : https://instagram.com/chehresazan.cosmetic.gallery
نماینده اهوازجناب آقای اسدی – ۰۹۱۶۳۲۱۶۲۵۸
اینستاگرام : https://instagram.com/asadilash.ahvaz
نماینده اراک جناب آقای احمدی – ۰۹۱۸۱۶۲۳۳۱۷
نماینده آمل جناب آقای عالمیان – ۰۹۱۱۵۷۸۲۵۵۹

    خانهفروشگاهحسابتماس با ما