نماینده شیرازجناب اقای علی زاده -09173033387
نماینده اصفهان جناب آقای آقادادی -09131056965
نمایندگی یزد جناب آقای قندی – 09309550057
اینستاگرام : https://instagram.com/lash_sale_yazd
نمایندگی البرز جناب آقای نیکجو -09128598185
اینستاگرام : https://instagram.com/lash_land_beauty
نماینده قم جناب آقای جعفری -09122525080
نماینده کرمانشاه جناب آقای معافی –  09198198911

اینستاگرام : https://www.instagram.com/orkid_lash

نماینده تهران آقای جوکار – 09122331533
اینستاگرام : https://instagram.com/jokarshop
نماینده تهران سرکارخانم امیرخیزی – 09127134650

اینستاگرام : https://instagram.com/jaklin.cosmetic.accessories

نماینده گیلان جناب آقای خلخالی – 09127876508

اینستاگرام : https://www.instagram.com/c.mary_shop/

نماینده بندرعباس جناب آقای جوشن – 09173667585
اینستاگرام : https://instagram.com/chehresazan.cosmetic.gallery
نماینده اهوازجناب آقای اسدی – 09163216258
اینستاگرام : https://instagram.com/asadilash.ahvaz
نماینده اراک جناب آقای احمدی – 09181623317
نماینده آمل جناب آقای عالمیان – 09115782559